ระบบการจัดเลือกชุมนุม โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูประถัมภ์
ลำดับ รายชื่อชุมนุม ครูประจำชุมนุม จำนวนที่รับ ยอดที่รับ เลขห้อง ระดับชั้น สถานะ
31 หุ่นยนต์หรรษาพาเพลิน นายนิติ ศุภรานันท์ 27 27 234 ม.ต้น-ม.ปลาย
32 อาสายุวกาชาด นายรชต เปรมฤทัยสกุล 25 14 245 ม.ปลาย
33 ภูมิศาสตร์โอลิมปิก นางสาวสุทิศา รุจิวงศ์ นางสาวณิศวัลย์ แจ้งกิจ 50 15 662 ม.ปลาย
34 กฎหมายน่ารู้ นายพิษณุ ชัยทอง นางสาวอารยา มั่นศักดิ์ 50 51 231-2 ม.ปลาย
35 ดนตรีไทย นายพรภวิษย์ เฉยเจริญ 26 26 561 ม.ต้น-ม.ปลาย
36 ศิลปะ (Arts Talent) นายสมควร แหสกุล 27 27 377 ม.ต้น-ม.ปลาย
37 ดนตรีสากล นายปริญญา เย็นนรินทร์ 31 31 572 ม.ต้น-ม.ปลาย
38 นาฏศิลป์ นางสาวอนุตรา สุวคันธกุล 25 25 562 ม.ต้น-ม.ปลาย
39 สืบสานงานศิลป์ นางอังคนาง บุญศิริ นางชลฤทัย สุขเกษม 50 19 346 ม.ต้น-ม.ปลาย
40 To Be Number One นางสาวปาริฉัตร พลสมบัติ 25 25 กิจการนักเรียน ม.ต้น-ม.ปลาย
ข้อตกลงในการเลือกชุมนุม
1.ตรวจสอบชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนได้ที่เมนู "รายชื่อชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียน" เพื่อพิจารณาเลือกชุมนุมที่สนใจก่อนลงทะเบียนชุมนุมน
2.การเลือกชุมนุมจะเลือกได้เพียงครั้งเดียวโดยนักเรียน 1 คนต่อการเลือก 1 ขุมนุมโดยใส่รหัสประจำตัวนักเรียน
3.ในการเลือกชุมนุมถ้ามีการแจ้งเตือนว่าได้เลือกชุมนุมไปแล้วแสดงว่าครูประจำชุมนุมมีความต้องการให้นักเรียนเข้าชุมนุมของครูท่านนั้น
4.ในการเลือกชุมนุมไม่ควรนำรหัสของเพื่อนไปใช้ในการเลือกแทนเพื่อน(ให้ใช้เลือกเฉพาะของตนเอง)
5.การเข้าระบบลงทะเบียนกิจกรรม ให้นักเรียน คลิกที่เมนู "ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม"
>>>ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม<<<

foot page
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เว็บไซต์บริหารจัดการกิจกรรมชุมนุม
พัฒนาโดยครูนิติ ศุภรานันท์ งานคอมพิวเตอร์