ระบบการจัดเลือกชุมนุม โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูประถัมภ์
ลำดับ รายชื่อชุมนุม ครูประจำชุมนุม จำนวนที่รับ ยอดที่รับ เลขห้อง ระดับชั้น สถานะ
21 A-MATH นางดรุณี เตชะวงศ์ประเสริฐ 25 13 633 ม.ต้น-ม.ปลาย
22 ทำการบ้าน(คณิตศาสตร์) นางสาวพนิดา น่วมทนงค์ 25 25 ลานบัว ม.ปลาย
23 เรื่องเล่าจากหนัง นางสาวกมลวรรณ บุญแจ้ง 28 28 244 ม.ต้น-ม.ปลาย
24 ซูโดกุ ม.ปลาย นายอภิวัฒน์ จันทนา 25 24 333 ม.ปลาย
25 ซูโดกุ ม.ต้น นางสาวกนก มาประชา 25 12 631 ม.ต้น
26 คลีนิคคณิตศาสตร์ นายนิติชัย วรรณปะเก 25 9 375 ม.ต้น-ม.ปลาย
27 พับผ้าเช็ดหน้า นายกษิตสันต์ ลีอำนนต์กุล นางสาวภัทรวดี สว่างภพ 50 32 322 ม.ต้น-ม.ปลาย
28 สวนพฤกษาศาสตร์ นางสาวราตรี สุขขำ นางสาวจินตนา เล้ารัตนานุรักษ์ 50 18 345 ม.ปลาย
29 ส.ป. อย. น้อย นางสาวทศพร บุญชู นางสาวเบญจวรรณ ขณะรัตน์ 50 14 323 ม.ต้น-ม.ปลาย
30 นักศึกษาวิชาทหาร นายสุวิจักขณ์ บึงประเสริฐสุข 30 25 ห้องประชุมชั้น 5 ม.ปลาย
ข้อตกลงในการเลือกชุมนุม
1.ตรวจสอบชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนได้ที่เมนู "รายชื่อชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียน" เพื่อพิจารณาเลือกชุมนุมที่สนใจก่อนลงทะเบียนชุมนุมน
2.การเลือกชุมนุมจะเลือกได้เพียงครั้งเดียวโดยนักเรียน 1 คนต่อการเลือก 1 ขุมนุมโดยใส่รหัสประจำตัวนักเรียน
3.ในการเลือกชุมนุมถ้ามีการแจ้งเตือนว่าได้เลือกชุมนุมไปแล้วแสดงว่าครูประจำชุมนุมมีความต้องการให้นักเรียนเข้าชุมนุมของครูท่านนั้น
4.ในการเลือกชุมนุมไม่ควรนำรหัสของเพื่อนไปใช้ในการเลือกแทนเพื่อน(ให้ใช้เลือกเฉพาะของตนเอง)
5.การเข้าระบบลงทะเบียนกิจกรรม ให้นักเรียน คลิกที่เมนู "ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม"
>>>ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม<<<

foot page
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เว็บไซต์บริหารจัดการกิจกรรมชุมนุม
พัฒนาโดยครูนิติ ศุภรานันท์ งานคอมพิวเตอร์