ระบบการจัดเลือกชุมนุม โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูประถัมภ์
ลำดับ รายชื่อชุมนุม ครูประจำชุมนุม จำนวนที่รับ ยอดที่รับ เลขห้อง ระดับชั้น สถานะ
11 ติวฟิสิกส์ นางสาวอมินตรา แสงเมือง 25 12 334 ม.ต้น-ม.ปลาย
12 ภาษาฝรั่งเศสพาเพลิน นางจันทร์สุนีย์ สินสืบเชื้อ 30 30 643 ม.ต้น-ม.ปลาย
13 สหกรณ์ ส.ป. นายดิเรกฤทธิ์ วุฒิทวีพัฒน์ 25 25 สหกรณ์ ม.ต้น-ม.ปลาย
14 Creative Writing นายจักร์พงษ์ สายทองติ่ง 25 16 652 ม.ต้น-ม.ปลาย
15 Watching Movies & Listening to Music นางสาววรางคณา ชลกาญจน์ 25 25 651 ม.ต้น-ม.ปลาย
16 Kahoot นายทศพล ชีวะดุษฎี 25 28 241-2 ม.ต้น-ม.ปลาย
17 Young Volunteer นางสาวอารีรัตน์ ศรีชมภู 20 20 225 ม.ปลาย
18 เรียนรู้ต่างแดน นายรชต พวงเงิน นางสาวกชกร จิ้ววรรณกุล 51 51 641 ม.ต้น-ม.ปลาย
19 พับกระดาษไร้กาว นางสาวสุภา เหร็นเส็บ 25 25 376 ม.ต้น-ม.ปลาย
20 รักษ์ต้นไม้ นางอุบลรัตน์ รากะสง 26 26 ศาลาสุพรรณณิการ์ ม.ต้น-ม.ปลาย
ข้อตกลงในการเลือกชุมนุม
1.ตรวจสอบชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนได้ที่เมนู "รายชื่อชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียน" เพื่อพิจารณาเลือกชุมนุมที่สนใจก่อนลงทะเบียนชุมนุมน
2.การเลือกชุมนุมจะเลือกได้เพียงครั้งเดียวโดยนักเรียน 1 คนต่อการเลือก 1 ขุมนุมโดยใส่รหัสประจำตัวนักเรียน
3.ในการเลือกชุมนุมถ้ามีการแจ้งเตือนว่าได้เลือกชุมนุมไปแล้วแสดงว่าครูประจำชุมนุมมีความต้องการให้นักเรียนเข้าชุมนุมของครูท่านนั้น
4.ในการเลือกชุมนุมไม่ควรนำรหัสของเพื่อนไปใช้ในการเลือกแทนเพื่อน(ให้ใช้เลือกเฉพาะของตนเอง)
5.การเข้าระบบลงทะเบียนกิจกรรม ให้นักเรียน คลิกที่เมนู "ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม"
>>>ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม<<<

foot page
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เว็บไซต์บริหารจัดการกิจกรรมชุมนุม
พัฒนาโดยครูนิติ ศุภรานันท์ งานคอมพิวเตอร์